การเรียนการสอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา

การเรียนการสอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา

  • Teachmint
    Teachmint

การเรียนการสอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา

การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสอน และเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา และเป็นส่วนในการเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียนในคลาสเป็นอย่างมาก และผลที่ตามมาของโควิด ทำให้มหาวิทยาลัยหลายๆที่นั้นถจำกัดให้ผู้สอนทำกิจกรรม กับนักศึกษาทางออนไลน์เท่านั้น รวมไปถึง การเรียนออนไลน์ การสอนออนไลน์ หรือ การเพิ่มบทเรียนออนไลน์

- การเรียนออนไลน์ ในระดับอุดมศึกษา

ในปัจจุบันนั้น ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยต้องก้าวให้ทันกับความต้องการของนักศึกษา ดังนั้นการเข้ามาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอีเลิร์นนิง จึงถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันต่างๆได้ลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ ในการพัฒนาระบบ และการซื้อ และพัฒนาอุปกรณ์ออนไลน์ที่มีอยู่

นการใช้อีเลิร์นนิงในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น โดยทั่วไป มีการโชว์ผ่านทางงานวิจัยว่าให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน และความเข้าใจในบทเรียนของนักเรียน จากการศึกษาเพิ่มเติมของ ผลกระทบของ อีเลิร์นนิง ที่มีต่อนักเรียนและครูนั้น พบว่า ถ้าตัวผู้สอนหรือครู เชื่อในศักยภาพของ อีเลิร์นนิง ว่าจะยกระดับกระบวนการศึกษา และเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่าย โดยเฉพาะการสื่อสารกับนักเรียน การเรียนแบบ อีเลิร์นนิง จึงจะส่งผลให้เห็นว่าช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

-  แพลตฟอร์มอีเลิร์นนิงในระดับอุดมศึกษา

การเรียนแบบ อีเลิร์นนิง ในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ทำได้โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมากมาย แต่ด้วยความพัฒนาของเทคโนโลยี เมื่อเวลาผ่านไป มีการใช้แนวคิดมากมายเพื่ออธิบายประกอบการเรียนออนไลน์ เช่น การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมผ่านเว็บ ระบบอีเลิร์นนิง และระบบการจัดการเรียนรู้ หรือระบบการเรียนเฉพาะบุคคล และระบบทั้งหมดเหล่านี้ยังช่วยประเมินกิจกรรมของผู้เรียนและครู และยังอำนวยความสะดวกในการสอนออนไลน์ และการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และครู

หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ใช้กันทั่วไปคือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Moodle เป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึง และใช้งานได้ง่าย และเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผลการเรียนของนักเรียน อย่างเช่นในงานทดลองงานหนึ่งได้ให้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ใช้ Moodle นั้นได้คะแนนมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้

-  ประสิทธิผล ประโยชน์ และข้อเสียของอีเลิร์นนิง

อีเลิร์นนิงได้รับความนิยมเนื่องจากความยืดหยุ่นในการเรียน การสออน และการเข้าถึงเนื้อหา และทรัพยากรต่างๆทั่วโลก ดังนั้น อีเลิร์นนิงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคตที่จะมาถึง เนื่องจากด้วยความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาอย่างง่ายดายได้ตลอดเวลา หรือแม้กระทั่งการปรับหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียน และ เนื่องจากความยืดหยุ่น อีเลิร์นนิงขจัดอุปสรรคของพื้นที่ และเวลา ผู้ใช้หรือผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ และกระตุ้นให้โต้ตอบกับเพื่อน อภิปราย และแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด ได้มากยิ่งขึ้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า อีเลิร์นนิง นั้นมีประโยชน์มากขนาดไหนต่อนักเรียน แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยี หรือ รูปแบบการเรียนนี้ยังใหม่ การเรียนการสอน อาจติดปัญหาต่างๆได้ เช่น ผู้เรียนออนไลน์อาจฟุ้งซ่าน เสียสมาธิ หรือพลาดกำหนดเวลาต่างๆได้ง่าย อีกทั้งอีเลิร์นนิงนั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนบางคนอาจไม่สามารถเข้าถึงได้