Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

การเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning คืออะไร

การเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning นั้นคือการนำ สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่ดีที่สุด 2 แบบ ได้แก่ การฝึกอบรมในห้องเรียนแบบเห็นหน้ากันแบบดั้งเดิม และอีเลิร์นนิงที่มีเทคโนโลยีสูง เข้าด้วยกัน เพื่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างซึ่งรวมถึงการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากับผู้สอน และประเภทอิสระที่เรียนรู้ได้ดีขึ้นด้วยการฝึกอบรมกึ่งอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์
ในขณะที่ห้องเรียนเปิดโอกาสให้แสดงบทบาทสมมติพร้อมผลตอบกลับแบบเห็นหน้ากันในทันที การเรียนรู้ออนไลน์ให้การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นส่วนตัวด้วยองค์ประกอบ eLearning/mLearning ที่เป็นการรวมสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างทักษะ เกม วิดีโอ บทช่วยสอน แบบทดสอบและองค์ประกอบโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้จากโฮมเพจของผู้เรียนในระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และสามารถเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้เรียน

ทำไมต้อง การเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning

ในทศวรรษที่ผ่านมา ครูในสถาบันการศึกษาระดับสูง(อุดมศึกษา) และระดับทั่วไป(มัธยมศึกษา)นั้น ได้นำการเรียนรู้แบบผสมผสานมาใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ซึ่งสามาารถช่วยผู้สอนทั้งใน และนอกห้องเรียน และยังทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน และเพิ่มความอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมของนักเรียนมากขึ้น โดยความสำเร็จของการเรียนรู้แบบผสมผสานเกิดขึ้นได้เพราะจากหลัก 5 ข้อนี้:

1. รูปแบบการศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม และได้เรียนในแบบที่ชอบ

การเรียนรู้แบบผสมผสานคำนึงถึงผู้เรียนทุกประเภท ไม่ว่าพวกเขาจะชอบห้องเรียนแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคย อยากเรียนออนไลน์มากกว่า หรือลองใช้ทั้งสองอย่างผสมผสานกัน โดยปราศจากข้อจำกัดของห้องเรียนหรือหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมด การเรียนรู้แบบผสมผสานใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนและปรับให้เหมาะสมสำหรับเนื้อหาสาระ

2. แนวโน้มการเรียนรู้ และคำติชม

การเรียนรู้แบบผสมผสานใช้เทคโนโลยีออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน ช่วยให้ผู้สอนนำเทรนด์และรูปแบบการเรียนรู้ล่าสุดมาใช้ในหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว ผู้สอนยังสามารถใช้ฟีเจอร์การรายงานในตัวในโปรแกรมซอฟต์แวร์ LMS ส่วนใหญ่เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในความก้าวหน้าและความสำเร็จของนักเรียน

3. ลดต้นทุน

การฝึกอบรมในชั้นเรียนอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการพัฒนา eLearning แต่ให้พิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริงของการประชุมแบบเห็นหน้ากัน: เวลาเลิกงาน ค่าครู และการบินกับพนักงานทางไกลสามารถกินปริมาณมากได้ งบประมาณ L&D

แนวทาง eLearning แบบผสมผสานช่วยลดต้นทุนการเดินทางและสามารถนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งช่วยลดเวลาผู้สอนด้วยเช่นกัน

4. ความสนุก และความผูกพันในห้องเรียน

การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นประสบการณ์เชิงโต้ตอบในทุกแง่มุมของคำ ผู้เรียนเสริมสร้างบทเรียนออฟไลน์โดยฝึกฝนออนไลน์ผ่านสื่อเนื้อหาต่างๆ ที่หลากหลาย โดยแต่ละประเภทมีการปรับให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะ ผู้เรียนสามารถเลือกประเภทของเนื้อหาที่ต้องการโต้ตอบ ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้ และสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ตลอดเวลาและบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ประสบการณ์ของชุมชนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและแจ้งให้ครูทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประเด็นที่ต้องให้ความสนใจมากขึ้น

5. การเข้าถึงและการปรับเปลี่ยนในแบบไปตามผู้เรียน

หากผู้เรียนทุกคนมีระดับความเข้าใจและความเชี่ยวชาญต่างกัน แล้วทำไมต้องบังคับพวกเขาให้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเดียวกัน eLearning แบบผสมผสานสร้างแนวทางการฝึกอบรมแบบบุฟเฟ่ต์ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้นำและเลือกว่าพวกเขาจะโต้ตอบกับเนื้อหาอย่างไรและเมื่อใดName must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role