การเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning คืออะไร

การสอนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไร