Learning Management System
End-to-end solution for learning and teaching
Assessments
Create high quality assessments with minimal effort
Fee Management
All the fee management tools you need under a single roof
Student Information System
All your student data at your finger tips in one click
Admission Management
Seamless lead management and admission process digitization
Exam Planner
Plan exams and share schedule seamlessly with all students and teachers
Report Card
Customize, create, download and print your school’s digital report card
Teachpay
Collect school fees in advance and get visibility into your cashflow
Student Tracking System
Keep track of student information, performance, bus-location and attendance.
Teachsmart
Launch NEP Compliant 21st Century Skill Courses

การสอนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไร

ด้วยการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ของเทคโนโลยีการเรียนออนไลน์นั้น ชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้สอนออกจากห้องเรียนแบบเดิมๆ เพื่อเปลี่ยนไปทำการสอนออนไลน์ ผู้สอนนั้นจะได้รับทักษะ ความสามารถ และความเข้าใจใหม่ๆ ต่อนักเรียนของพวกเค้า ในส่วนของนักเรียนก็สามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ การพัฒนาในรูปแบบการสอน

ในงานวิจัยที่พวกเรากำลังใช้อ้างอิงนี้ จะพูดถึงเรื่อง “ประสบการณ์การสอนออนไลน์ของผู้สอนครั้งก่อน มีอิทธิพลต่อการฝึกสอนในห้องเรียนที่กำลังจะมีขึ้นอย่างไร” โดยได้ทำการแบ่ง ครูผู้สอนออกเป็นหลายๆกลุ่ม และสุดท้ายได้สรุปมาเป็น 4 ข้อนั่นก็คือ

1. กรณีที่ หนึ่ง: “คลาสตัวต่อตัวในอารีน่า”

2. กรณีที่ สอง: “การสอนออนไลน์ได้เปลี่ยนแปลงการสอนแบบตัวต่อตัว [ของฉัน] น้อยมาก”

3. กรณีที่ สาม: “ทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้ของนักเรียน”

4. กรณีที่ สี่: “ชั้นเรียนที่มีการอภิปรายเกิดขึ้น”

โดยจากทั้ง 4 กรณีนี้ คำอธิบายของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับประสบการณ์การสอนของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าแนวทางการสอนแบบใหม่ที่ใช้ในการสอนออนไลน์มักจะถูกถ่ายโอนกลับไปที่หลักสูตรตัวต่อตัวเมื่อหลักสูตรแบ่งปันเนื้อหาเดียวกัน

ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมออนไลน์ในหลักสูตรเดียวกันกับที่สอนในรูปแบบตัวต่อตัว จะกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพในนักศึกษา จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง

การค้นพบนี้สอดคล้องกับการวิจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆการวิจัน ที่บอกว่าการสอนออนไลน์ช่วยเพิ่มความพร้อมของคณาจารย์ในการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียน และผู้สอนกลับมาที่ห้องเรียนพร้อมกับบทใหม่ของกลยุทธ์การสอน

- ประโยชน์ของการถ่ายโอนการสอนไปมาระหว่าง ออนไลน์ และ แบบปกติ

มีเหตุผลหลายประการที่กระตุ้นให้ผู้สอนเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการสลับการสอนไปมาระหว่างออนไลน์ และหลักสูตรตัวต่อตัว:

(a) ความสามารถในการปรับปรุงผลการเรียนรู้

(b) ความสามารถในการเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน

(c) ความสนใจในการแนะนำแนวทางการสอนใหม่

(d) ความสามารถในการอัปเดตสื่อการเรียนการสอน

(e) ความสามารถในการดึงดูดนักเรียนด้วยวิธีต่างๆ และดึงดูดรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

(f) ความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน

(g) ศักยภาพในการปรับปรุงการสื่อสารและ

(h) ความสามารถในการจัดระเบียบใหม่และรีไซเคิลสื่อการสอน

สรุปได้ว่า การย้ายจากการสอนออนไลน์เป็นการสอนออฟไลน์คือการพัฒนาทักษะและความเข้าใจของครู เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและวิชามากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการอัปเดตสื่อการเรียนการสอนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยการใช้ชั้นเรียนออนไลน์ใน CMS ทำให้การอัปโหลดและอัปเดตสื่อการสอนเป็นเรื่องง่าย โดยในงานวิจัย ผู้สอนสามคนคิดว่านี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่หลักสูตรตัวต่อตัวของพวกเขาจะได้รับประโยชน์ โดยการใช้ CMS โดยพวกเขานำมาใช้สำหรับหลักสูตรตัวต่อตัว และ พวกเขายังนำ CMS ไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์บิลเบามอบหมายให้นักเรียนใช้การค้นหาเว็บเพื่ออัปเดตแหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยล่าสุดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียน อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในการดึงดูดนักเรียนด้วยวิธีต่างๆ สภาพแวดล้อมออนไลน์ทำให้นักเรียนมีวิธีใหม่ๆ ในการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานหรือชีวิตกับคนอื่นๆ ในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์เดวิสระบุว่าเมื่อเขาเห็นนักเรียนในชั้นเรียนออนไลน์สื่อสารและแบ่งปันข้อมูลในฐานะเพื่อนร่วมงาน เขาตัดสินใจว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์หากเขาจัดให้มีช่องทางนั้นในหลักสูตรแบบเห็นหน้ากัน จากนั้นเขาก็นำระบบการประชุมออนไลน์แบบเดียวกับที่ใช้ในหลักสูตรออนไลน์มาใช้ และสังเกตเห็นความผูกพัน การร่วมงานกัน และการแบ่งปันประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันในหลักสูตรแบบตัวต่อตัวName must have atleast 3 characters
School name must have atleast 3 characters
Phone number must have atleast 7 digits and atmost 15 digits
Please select a role