การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

ทฤษฎีเบื้องหลังอีเลิร์นนิงแบบเกม คือผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงพร้อมทั้งสนุกสนาน eLearning...