การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

ทฤษฎีเบื้องหลังอีเลิร์นนิงแบบเกม คือผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงพร้อมทั้งสนุกสนาน eLearning...

การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

เกมเพื่อการเรียนรู้: กลยุทธ์และตัวอย่าง

การเรียนรู้แบบผสมผสานผสมผสาน หรือ Blended learning คืออะไร

กับศักยภาพทางการศึกษา ในอนาคตที่กำลังจะมาถึง?

อนาคตของการศึกษาในยุคออนไลน์ จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้

การสอนออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้อย่างไร

การเรียนการสอนออนไลน์ในระดับอุดมศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ก่อนเริ่มชั้นเรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคล

อนาคตการศึกษาที่ไม่มีเกรด

กำหนดความสนใจและบุคลิกภาพของนักเรียนก่อนเริ่มสอน

ข้อดีของการศึกษาออนไลน์

โลก และ เทรนด์ของการเรียนด้วยตนเอง และการเรียนออนไลน์