การใช้อีเลิร์นนิงจากเกมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับอุดมศึกษา

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการศึกษาเฉพาะบุคคล

โลก และ เทรนด์ของการเรียนด้วยตนเอง และการเรียนออนไลน์